Projekt "Mobilny Absolwent"

 

Projekt Mobilny Absolwent jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2017-2013. Projekt jest realizowany przez firmę szkoleniowo-doradczą Expeto oraz partnerów projektu: Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika i  bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH.

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2013 - 31.03.2015 r.

 

Cel główny projektu:

Dostosowanie kształcenia zawodowego w ZST w Zielonej Górze do potrzeb regionalnego rynku pracy, realiz. we współpracy ponadnarodowej, zwiększające szanse edukacyjno-zawodowe 60 uczniów (w tym min. 33% kobiet) i ich profesjonalne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodów istotnych dla rozwoju gospodarki województwie lubuskiego do III 2015.

 

Cele szczegółowe projektu:

 

 • Eliminacja braków edukacyjnych z języka niemieckiego u 60 uczniów (w tym min. 33% kobiet) przez udział w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych do III 2015,
 • Profesjonalne przygotowanie zawodowe 30 uczniów ZST (w tym min. 33% kobiet) przez pogłębienie kompetencji technicznych i udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach z Niemiec do III 2015,
 • Adaptacja skutecznych rozwiązań promujących absolwentów ZST na regionalnym rynku pracy do III 2015 w wyniku współpracy ponadnarodowej, w tym realizacja praktyk zawodowych dla 30 uczniów ZST (min. 33% kobiet) i wypracowanie nowych rozwiązań w relacji absolwent–pracodawca,
 • Wdrożenie programu rozwojowego ZST w Zielonej Górze we współpracy ponadnarodowej, w tym w zakresie organizacji praktyk dla uczniów i uczennic z woj. lubuskiego do III 2015.

 

Grupa docelowa projektu "Mobilny Absolwent"

 

Grupa docelowa to uczniowie ZST przystępujący w przyszłości do egzaminu zawodowego technika w dziedzinach:
–mechanika / elektryka / gazownictwo (20 os., 100% mężczyzn),
–ochrona środowiska (10 os., 100% kobiet),
a także uczniowie innych kierunków (gł. handel, logistyka), wymagający poprawy kompetencji językowych (język niemiecki – 30 os., w tym 33% kobiet).
Uczestnicy projektu to 60 os., w tym min. 33% kobiet. Merytoryczny zakres kształcenia ZST ogranicza udział kobiet w procesie edukacji ze względu na to, że zagadnieniami technicznymi interesują się głównie mężczyźni i to oni stanowią większość społeczności szkolnej. Struktura populacji uczniowskiej w ZST wg płci, szczególnie w klasach o profilu wskazanym w opisie grupy docelowej, uzasadnia ujęcie 33% kobiet w projekcie.

 

Zadania w prokcie "Mobilny Absolwent":

 

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

ZAKRES: wyrównanie zaległości przynajmniej do poziomu wymagań podstawy programowej z zakresu j. niemieckiego z ukierunkowaniem na zastosowania zawodowe.

WARUNKI REALIZACJI:
Zajęcia będą realizowane w wymiarze 2 godz. tygodniowo dla każdej grupy. Harmonogramy wsparcia będą ustalane w oparciu o możliwości operacyjne uczestników projektu wynikające z podstawowych obowiązków szkolnych. Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkol. i art. pomocnicze oraz poczęstunek.

 • liczba grup: 4,
 • wielkość grup: 15 os.,
 • metody szkol.: ćwiczenia, interaktywność zajęć – z wykorzyst. sprzętu ICT,
 • zajęcia realiz. w salach ZST przez wykwalifikowanych nauczycieli–germanistów.

 

 • ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAKRES: kształcenie umiejętności niezbędnych w zawodzie technika mech./elektr./gazown./ochr.śr od. oraz znajomości i wykorzysta. nowoczesnych materiałów, technologii i sprzętu w ww. dziedzinach
Zaplanowano zajęcia z nw. zakresu:

 • Podstawy techniki i automatyki – 2gr. x 10os. x 2h / tydz. x 60tyg.,
 • Obróbka skrawaniem – 1gr. x 7os x 30h,
 • Montaż instalacji elektr. – 1gr. x 7os. x 30h,
 • Montaż instalacji gazowych – 1gr. x 6os. x 30h,
 • Ochrona powietrza/wód/gleby – 1gr. x 10os. x 2h/tydz. x 60 tyg.


WARUNKI REALIZACJI:
Programy zajęć dostosowano do aktualnej specyfiki i wyzwań stojących przed uczestnikami projektu przy uwzględnieniu ich dotychczasowego przygotowania i potrzeb zdiagnozowanych na etapie przygotowania projektu. Harmonogramy wsparcia będą ustalane w oparciu o możliwości operacyjne uczestników projektu wynikające z podstawowych obowiązków szkolnych. Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, torby dydaktyczne, artykuły pomocnicze do zajęć oraz poczęstunek.

 • liczba grup: 6
 • wielkość grup: 6–10os.
 • metody szkol.: wykłady, zadania prakt., interaktywność zajęć – z wykorzyst. sprzętu ICT oraz specjalist. zaplecza i sprzętu techn.
 • zajęcia realizowane w salach ZST przez wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych z ww. zakresu, posiadających duże doświadczenie praktyczne, umiejętności społeczne i wiedzę o zastosowaniu dydaktycznym i metodyce realizacji zajęć, zweryfikowane przez Expeto / ZST, posiadający wiedzę o przełamywaniu stereotypów postrzegania ról kobiet/mężczyzn, wykorzystujacych sprawdzone rozwiązania w kształceniu przyszłych kadr technicznych, w tym w zakresu doboru środków komunikacji do wieku i płci uczestników projektu,
 • potwierdzenie wiedzy i kompetencji: testy kompetencyjne + zaświadczenia o nabytych umiejętnosciach.

 

 • DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

ZAKRES: doradztwo indywidualne (4h / os.) i grupowe (3gr. x 40h) prowadzone przez doradcę zawodowego (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, techniki autoprezentacji, specyfika rozmowy kwalifikacyjnej, źródła i formy pozyskania pracy). Każdy/a uczestnik/a projektu otrzyma materiały dydaktyczno–informacyjne.
 

 • WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Zadanie jest realizowane przez drugiego partnera projektu bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH przy współpracy Expeto i ZST.

W projekcie realizowana jest współpraca ZST z pracodawcami i instytucjami rynku pracy (narzędzie f), przy czym w praktykach u pracodawcy bierze udział min. 20 % uczestników projektu. Projekt zapewnia realizację min. 2 form działań: adaptowanie rozwiązań wypracow. w innym kraju oraz organiz. konferecji.

PRAKTYKI ZAWODOWE w Niemczech (Frankfurt nad Odrą) dla 30 uczestników projektu (3 gr. x 10 os.), realiz. w niem. przedsiębiorstwach i w bardzo dobrze wyposaż. warsztatach BBW w formie 4 sesji po 5 dni każda (1 dzień = 8h) dla każdej grupy zgodnie z profilem techn.–zawod.:
–mech., elektr., gazown.: 20 os.
–ochr. środ.: 10 os.
Uczestnikom projektu zapewniono dojazd, zakwaterowanie/wyżywienie, ubezpieczenie, opiekunów i tłumaczy. Uczestnicy projektu będą szkolić swe umiejętności zawodowe pod kierunkiem doświadczonej kadry BBW przy współpracy opiekunów praktyk z ZST.

ADOPTOWANIE ROZWIĄZAŃ sprawdzonych w Niemczech w zakresie praktycznej nauki zawodu, w celu dostosowania do wymagań rynku pracy – realizacja 2 warsztatów w Polsce z udziałem partnera niemieckiego.

KONFERENCJA dla PRACODAWCÓW z Polski i Niemiec nt. rozwiązań zapewniających pracodawcom wykwalifikowanych pracowników, a absolwentom pracę zgodną z ich profilem zawodowym.

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności