Rekrutacja do projektu "Mobilny Absolwent"


Zasadą nadrzędną naboru uczestników projektu "Mobilny Absolwent" będzie równe traktowanie płci wobec ich szans, praw, korzyści oraz odpowiedzialności. Bezpośrednia komunikacja z uczestnikami projektu będzie prowadzona przez 8h/dzień w Biurze Projektu. Warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mobilny Absolwent" określi Regulamin.


4–etapowy proces rekrutacji będzie prowadzony przez Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielone Górze w I kwartale realizacji projektu:

  1. akcja informacyjno–promocyjna (strona www, plakaty),
  2. spotkania z wychowawcami – określenie warunków i szczegółowego harmonogramu realizacji projektu oraz opracowanie systemu motywacji w celu zapewnienia pełnej frekwencji w projekcie uczestników i efektywnej jego realizacji,
  3. spotkania z uczniami,
  4. spotkania z rodzicami potencjalnych uczestników projektu – przedstawienie oczekiwanych efektów projektu i szczególowego planu jego realizacji, w tym warunków uczestnictwa.

Działania zakończą się w momencie zebrania planowanej liczby uczestników projektu na podstawie podpisanych przez rodziców deklaracji uczestnictwa uczniów i uczennic w projekcie. Będą prowadzone listy rezerwowe na okoliczność wystąpienia rezygnacji (ukończ. szkoły, zdarz. losowe).
 

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  1. opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych (szczegółowe potrzeby uczniów i uczennic),
  2. stopień zainteresowania zawodem (wywiad z uczniami i uczennicami i opinia nauczyciela zawodu),
  3. gwarantowany nabór min.33% kobiet ze względu na ich niski udział w społeczności szkolnej oraz wyjątkowo niekorzystne podejście do kobiet z wykształceniem technicznym na rynku pracy,
  4. szczegółowe potrzeby uczniów i uczennic z przedmiotów zawodowych i kompetencji kluczowych.


Przy ewentualnych trudnościach w zrekrutowaniu ww. liczby uczestników projektu zostaną wzmocnione działaniami promocyjno–informacyjnymi, m.in. przez bezpośrednie kontakty partnerów projektu, głównie ZST, z uczniami i uczennicami, ich rodzicami i wychowawcami szkolnymi. Tak zaplanowany proces rekrutacji w połączeniu z doświadczeniem ZST w pracy z młodzieżą, oraz przeprowadzona dogłębna analiza potrzeb, gwarantują skompletowanie grupy w przewidzianym czasie. Założenia projektu uzyskały aprobatę organów szkoły, w tym Rady Rodziców podczas zebrań szkolnych w IX 2012.

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
Kapitał ludzki narodowa strategia spójności